นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอม

กองทุนประกันวินาศภัย ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนฯ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้กองทุนฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูลฯ” หรือ “การใช้ข้อมูลฯ”) ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ดังต่อไปนี้

1.คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล”   หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ท่าน”  หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ความยินยอม

หน่วยงานอื่นๆ”   หมายถึงหน่วยที่กองทุนฯ ทำหนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ (MOU)

คุกกี้(Cookie)   หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยที่เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ส่งเข้ามาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ซึ่งคุกกี้จะมีทั้งแบบที่จะหมดอายุทันทีที่ท่านปิดโปรแกรม Browser ที่ใช้งาน และแบบที่จะคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านจนกว่าท่านจะลบคุกกี้นั้นออกไป

2.ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กองทุนฯ จะใช้ข้อมูลฯ ของท่าน (ก) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ และ/หรือ (ข) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการให้ความยินยอมตามข้อ (ก) นั้นท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ท่านได้ให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว

3.การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

·         ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรง

·         ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น

กองทุนฯ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นแต่ท่านสามารถปิดการใช้งานหรือปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน แต่โปรดตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของกองทุนฯ ได้หรือใช้งานได้อย่างจำกัด

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่กองทุนฯ จัดเก็บ

·        ชื่อ-นามสกุล

·       หมายเลขบัตรประชาชน

·       วันเดือนปีเกิด

·        เบอร์โทรศัพท์

·       ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)

·       ที่อยู่ตามไปรษณีย์สำหรับการส่งจดหมาย หนังสือ และการแจ้งข้อมูลต่างๆ

·       ข้อมูลการทำประกันภัย

·       ข้อมูลบัญชีธนาคาร

5.ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลฯ

·         ท่านตกลงยินยอมให้กองทุนฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการทำประกันภัย ของท่าน และยินยอมให้กองทุนฯ ส่ง โอน ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่หน่วยงาน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

·         ท่านยอมรับว่าเอกสารใดๆ ก็ตามที่กองทุนฯ ได้จัดทำหรือรวบรวมขึ้นอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลถูกบันทึกอยู่ในนั้นทั้งที่ได้เขียนไว้บนเอกสารกระดาษ บันทึกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ สื่อรูปแบบอื่นๆ ถือว่าเป็นเอกสารและหลักฐานที่มีผลสมบูรณ์และผูกพันตามกฎหมายแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงนามในเอกสารเหล่านั้นก็ตาม

6.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กองทุนฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น (1) ตามวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลฯ (2) ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ (3) ตามความจำเป็นทางเทคนิค

7.ความปลอดภัยของข้อมูล

กองทุนฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามวิธีการและหลักการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก (ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามท่านยอมรับว่าไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ และหากท่านมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนฯ มีข้อบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งให้กองทุนฯ ทราบได้ทันทีตามช่องทางการติดต่อที่ระบุในข้อ 9

8 . สิทธิของท่าน

ในการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้น ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

·       สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

·       สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามหนังสือฉบับนี้ (ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 2)

·       สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

·       สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติตลอดจนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงยกเว้นโดยสภาพทางเทคนิคแล้วไม่สามารถทำได้

·       สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

·       สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

·       มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับใช้ข้อมูล

·       มีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

·       มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

o    (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)

 

9.ช่องทางการติดต่อกับกองทุนฯ

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับกองทุนฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ของท่านตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

กองทุนประกันวินาศภัย

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์3 ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2791-1444

โทรสาร : 0-2791-1444 ต่อ 345

email : saraban@gif.or.th